Kategóriák
  Termékek

  Adatkezelési és sütik tájékoztató

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  A Milipol Zrt. webshop szolgáltatásának igénybevételéhez


  Jelen dokumentum a Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által működtetett Webáruházon (https://milipol.hu/webshop?) keresztül megvalósított adatkezeléseiről ad tájékoztatást. Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el!

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szólóAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

  Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.


  I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

  E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

  NÉV: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  SZÉKHELY: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

  CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-047195

  ADÓSZÁM: 23553444-2-42

  KÉPVISELI: Kopácsi László vezérigazgató

  E-MAIL: milipol@milipol.hu

  ELÉREHETŐSÉG: +36 1 477 0080

  (a továbbiakban: Adatkezelő)


  II. JOGSZABÁLYOK A JELEN SZEMÉLYES ADATKEZELÉS VONATKOZÁSÁBAN

  ·    az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR vagy Rendelet)

  ·    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

  ·    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

  ·    a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

  ·    a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény

  ·    számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

  ·    az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény

  ·    fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

  ·    a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet


  III. AZ ADATEKEZLÉSEK JOGALAPJA

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

  a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

  b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

  c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

  f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

  Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének

  ·    a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),

  ·    b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),

  ·    c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges kötelező adatkezelés)


  IV. TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

  1. Az adatkezelő tájékoztatja a webshop látogatót, hogy a webshop látogatásával összefüggésben az alábbi adatkezeléseket végzi:

  ■ Regisztráció a Társaság honlapján

  ■ Adatkezelés a Társaság webáruházában

  ■ Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

  ■ Adatkezelés szociális média (Facebook, Instagram és LinkedIn) vonatkozásában

  ■ Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

  ■ Adatkezelő panaszkezelési célú adatkezelésének összefoglalása

  ■ Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

  A webshop látógató kijelenti, hogy az adatkezelő adatkezelési szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját, a webshop látogatással kapcsolatos adatkezelésről, és ebben a kezelhető személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, az adattárolás időtartamára, az adatok címzettjeire, az adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett webshop látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és ezzel az Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.


  V. TÁJÉKOZTATÁS ADATFELDOLGOZÓKRÓL

  IT szolgáltatók:

  CÉGNÉV: HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

  SZÉKHELY: 1033 Budapest, Hajógyár utca 132.

  ADÓSZÁM: 10418491-2-41

  CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-070350


  CÉGNÉV: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

  SZÉKHELY: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

  ADÓSZÁM: 13962982-2-42

  CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-882068


  CÉGNÉV: Ginrin Interactive Korlátolt Felelősségű Társaság

  SZÉKHELY: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2. 3. em. 8. ajtó

  ADÓSZÁM: 23304178-2-42

  CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-323478


  Könyvelési és bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

  CÉGNÉV: HSSC Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

  SZÉKHELY: 1033 Budapest, Hajógyár utca 132.

  ADÓSZÁM: 10418491-2-41

  CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-070350


  Minőségbiztosítási feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

  CÉGNÉV: SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

  SZÉKHELY: 1212 Budapest, Temesvári utca 74.

  ADÓSZÁM: 11725769-2-43

  CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-931836


  Tanúsítvány kiállítási feladatokat ellátó adatfeldolgozó:

  CÉGNÉV: INTERCERT Minősítő és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság

  SZÉKHELY: 1015 Budapest, Batthyány utca 14. 2. em. 1. ajtó

  ADÓSZÁM: 13238391-2-41

  CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-725185


  Címzettek:

  CÉGNÉV: Google LLC

  SZÉKHELY: 1600 Amphitheatre PkwyMountain View, California 94043

  HONLAP: https://mail.google.com/


  CÉGNÉV: Microsoft Corporation

  SZÉKHELY: US-9805 Washington, Redmond, One Microsoft Way

  HONLAP. https://www.microsoft.com/


  CÉGNÉV: Meta Platforms Ireland Limited

  SZÉKHELY: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

  HONLAP: https://www.facebook.com/


  CÉGNÉV: FedEx Corporation

  SZÉKHELY: 1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600 Memphis, TN 38120 United States of America

  HONLAP: https://www.fedex.com/


  CÉGNÉV: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

  SZÉKHELY: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

  ADÓSZÁM: 12369410-2-44

  CÉGJEGYZÉKSZÉM: 13-09-111755


  CÉGNÉV: MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

  SZÉKHELY: 1056 Budapest, Váci u. 38.

  HONLAP: https://www.mbhbank.hu/


  CÉGNÉV: PayPal Holdings, Inc.

  SZÉKHELY: 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, US

  HONLAP: https://www.paypal.com/


  VI. AZ ADATKEZELÉSEK RÉSZLETES LEÍRÁSA


  Regisztráció a Társaság honlapján

  A honlapon regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

  A kezelhető személyes adatok köre: A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, számlázási adatok.

  A személyes adatok kezelésének célja: információ kérés, ajánlat kérés, szolgáltatás igénybevétele

  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT szolgáltatója.

  A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 évig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).


  Adatkezelés a Társaság webáruházában

  A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

  A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

  A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdés jogcímén.

  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Táraság logisztikai ügyintézőre, boltvezető, eladó, adatfeldolgozóként, a Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

  A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 5. év végéig.


  Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

  A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló, jogi személy képviseletében eljáró természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével tudomásul veszi, hogy hírlevél küldés, tájékoztató anyagok küldése céljából a Társaság az érintett hozzájárulása alapján a szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az arra vonatkozó törlési kérelem (e-mailben megküldött leiratkozási kérelem) beérkezéséig kezeli adatait. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során a webshop látogatóira vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat. Ilyen esetben a tiltakozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

  A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, telefonszáma.


  A személyes adatok kezelésének célja:

  ·      Hírlevél küldése a Társaság szolgáltatásai tárgyában

  ·      Reklámanyag, tájékoztató anyag küldése


  Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás elmaradásának jogkövetkezménye: a szolgáltatás nem jön létre.

  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság adatfeldolgozó különösen, a hírlevélküldő és IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.

  A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

  Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatai megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a hírlevél szolgáltatás elmaradása.


  Adatkezelés szociális média (Facebook, Instagram és LinkedIn) vonatkozásában

  A közösségi média felületet üzemeltetők adatkezelésére Társaságunknak csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatjuk és paraméterezhetjük azt, a rendelkezésünkre álló lehetőségek körében elősegítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nem tudjuk befolyásolni az üzemeltető tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan.

  Facebook adatkezelési szabályzata a következő oldalon található meg: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

  Instagram adatkezelési szabályzata a következő oldalon található meg: https://help.instagram.com/519522125107875

  LinkedIn adatkezelési szabályzata a következő oldalon található meg: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy


  Az Adatkezelő saját oldaltát kezeli a facebookon. A facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel az érintett. Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. A Facebook oldalakon a követők személyes adatait az Adatkezelő a követők önkéntes hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz. Az érintett az adatkezelő Facebook oldalán történő szolgáltatás igényléssel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

  Adatkezelés célja: tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről, közösségi média felületen történő reklámozás, szolgáltatások bemutatása és népszerűsítése. A Facebook oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék szolgáltatásait és hogy kapcsolatba léphessenek az Adatkezelővel.

  Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] (a Facebook, az Instagram és a LinkedIn adatkezelési szabályzatával összhangban)

  Adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett neve; érintettek: a szociális média platform felhasználói

  Adatkezelés időtartama: Az érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt tartalmakat. A szolgáltatás aktív fennállása

  Címzettek: Az adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketinggel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT szolgáltatója.

  Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatai megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a tájékoztatás elmaradása az Adatkezelőt érintő aktuális hírek, szolgáltatások vonatkozásában.


  Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

  Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési hozzájárulás jelen szabályzat elfogadásával és a játékban való részvétellel valósul meg.

  A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése, marketing célú megkeresés, tájékoztató anyagok küldése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vállalkozás marketinggel, ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT szolgáltatója, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói továbbá a társaság többi adatkezelési szabályzatban megnevezett adatfeldolgozója. Kifejezett hozzájárulás mellett a nyertesek nevét a társaság a Facebook, Instagram oldalán feltüntetheti felhívva az érintettek figyelmét arra az adatkezelési tájékoztatóban, hogy a hírt mások megoszthatják. A közösségi oldalakon a ráutaló magatartás hozzájárulásnak tekinthető.

  A személyes adatok tárolásának időtartama: 5 év, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.


  Adatkezelő panaszkezelési célú adatkezelésének összefoglalása

  Biztosítjuk a webáruházban és az üzlethelyiségben vásárló természetes személyek számára az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel, azok értékesítésével kapcsolatos panasztétel lehetőségét.

  A kezelhető személyes adatok köre:

  ·érintett neve és lakcíme,

  ·panasz egyedi azonosítószáma (üzlethelyiségben, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén),

  ·panasz előterjesztésének helye és ideje, módja,

  ·érintett panaszának részletes leírása,

  ·érintett által beküldött/átadott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke (a termékről készült fotó),

  ·jegyzőkönyv tartalma, felvételének helye, ideje,

  ·a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az érintett aláírása,

  ·panaszra adott válasz;

  ·termék lényeges adatai (megrendelés száma),

  ·érintett e-mail címe és telefonszáma.

  A személyes adatok kezelésének célja: Az adatkezelés célja, az Adatkezelő által forgalmazott termékek értékesítése, a végfelhasználók elégedettsége, a termékekkel kapcsolatos garanciális és szavatossági igények, valamint a felmerült panaszok kivizsgálása és a jogszabály alapján is megalapozott igények teljesítése. Az az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása.

  Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §.

  A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével, panaszkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói (üzletfejlesztési vezető, boltvezető, eladó, raktár és bolt eladó), adatfeldolgozóként Társaság adatfeldolgozói, különösen a Társaság IT szolgáltatója.

  A személyes adatok tárolásának időtartama:

  ·      számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év,

  ·      írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 3 év,

  ·      panaszkönyvben tett bejegyzés a bejegyzés napjától számított 3 év,

  ·      szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 3 év,

  ·      érintett szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig őrizzük.


  Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

  A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

  A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

  A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.


  VII. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

  I. Az érintett jogai röviden összefoglalva:

  1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

  2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

  3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

  4. Az érintett hozzáférési joga

  5. A helyesbítéshez való jog

  6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

  9. Az adathordozhatósághoz való jog

  10. A tiltakozáshoz való jog

  11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  12. Korlátozások

  13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  14. Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

  15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

  16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  17. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


  II. Az érintett jogai részletesen:

  1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

  1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

  1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

  1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

  1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

  A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.


  2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

  2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

  a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

  b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

  c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

  d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

  e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

  e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

  2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

  a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

  b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

  c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

  d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

  e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

  f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

  2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

  Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.


  3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

  3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

  3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

  E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.


  4. Az érintett hozzáférési joga

  4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog, Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg) írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

  4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

  4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

  Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.


  5. A helyesbítéshez való jog

  5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

  Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.


  6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

  b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

  c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

  d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.


  7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

  A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.


  8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.


  9. Az adathordozhatósághoz való jog

  9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

  a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

  9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

  9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.


  10. A tiltakozáshoz való jog

  10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

  10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

  10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

  A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.


  11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

  b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

  c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.


  12. Korlátozások

  Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

  E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.


  13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

  a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

  c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

  d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

  c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.


  14. Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

  14.1. Az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatkezelőnél.

  14.2. Az adatkezelő javasolja az érintett számára, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a hatóságnál történő panasz benyújtása előtt közvetlenül az adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot, és éljen az alábbi érintetti jogaival.

  Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

  1. személyes adataihoz való hozzáférését,
  2. személyes adatainak helyesbítését,
  3. személyes adatainak törlését,
  4. az adott adatkezelés korlátozását,
  5. személyes adatainak hordozhatóságát,
  6. továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

  14.3. Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az érintettet.


  15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

  E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

  A felügyeleti hatóság elérhetősége:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

  Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.

  Telefonszám: +36 (1) 391-1400

  Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu


  16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  16.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

  16.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

  16.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

  16.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

  E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

  16.5. Az érintett a bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt élhet (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).


  17. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  17.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

  17.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

  E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.


  VIII. EGYEBEK

  A személyes adatok továbbítása nemzetközi szervezet és harmadik ország részére nem történik.

  A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

  Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban: „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.

  A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

  Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.


  Az adatkezelő megnevezése:

  E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

  NÉV: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  SZÉKHELY: 1089 Budapest, Elnök u. 1.

  CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-047195

  ADÓSZÁM: 23553444-2-42

  KÉPVISELI: Kopácsi László vezérigazgató

  E-MAIL: milipol@milipol.hu

  ELÉREHETŐSÉG: +36 1 477 0080

  (a továbbiakban: Adatkezelő)


  1.A cookie-kkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató:

  1.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

  1.2. A cookie (süti) egy olyan kisméretű szöveges fájl, amely az érintett számítógépe vagy a mobil eszköze hosszú távú adattárolójában (HDD, SSD) rögzül a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos adatokat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, akkor a weboldal használatát meg kell szakítania. A felhasználónak joga van nem elfogadni a cookie-kat.

  1.3. Adatkezelés célja: felhasználói élmény javítása, az érintett személyes beállításainak a tárolása

  1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

  1.5. Adatkezeléssel érintett adatok köre: Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

  1.6. Adatkezelés időtartama: az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket


  2. Részletes tájékoztatás a sütikről

  2.1. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

  2.2. A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre, melynek funkciója, hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni, akár későbbi visszatérésekor azonosítani. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.


  2.3. A sütik fajtái:

  2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

  2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

  2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

  A Google Tag Manager sütikről itt tájékozódhat:

  https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=en

  A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

  https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

  2.4. A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás.

  A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

  • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

  • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

  • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

  • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

  • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

  • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

  Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.


  3. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

  3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

  • az látogató által használt IP cím,

  • a böngésző típusa,

  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

  • látogatás időpontja,

  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

  • kattintás.

  Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

  3.2. A honlapon alkalmazott sütik


  3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

  Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

  Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


  3.2.1. Használatot elősegítő sütik:

  Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

  Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

  Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.


  3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

  Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.


  4.Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

  4.1. Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében az Érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

  ·      tájékoztatáshoz való jog,

  ·      hozzáféréshez való jog,

  ·      helyesbítéshez való jog,

  ·      törléshez való jog,

  ·      adatkezelés korlátozásához való jog,

  ·      adathordozhatósághoz való jog,

  ·      tiltakozáshoz való jog,

  ·      jogosultság arra, hogy az érintettre ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezelésen

  ·      (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya,

  ·      jogorvoslathoz való jog.

  4.2. Tájékoztatáshoz való jog: az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  4.3. Hozzáféréshez való jog: az érintettek tájékoztatást kérhetnek a kezelt személyes adataikról; az adatok forrásáról; az adatkezelés céljáról; az érintett személyes adatok kategóriáiról; jogalapjáról; időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogáról; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

  4.4. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  4.5. Helyesbítéshez való jog: az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy pontatlanok, illetve kérheti a hiányos adatok kiegészítését.

  4.6. Törléshez való jog: az érintettek bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez történt hozzájárulásukat, és kérhetik személyes adataik törlését.

  4.7. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén is bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történt hozzájárulását visszavonja és kérésére a Munkástanácsok indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  ·      személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

  ·      módon kezelték;

  ·      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek

  ·      nincs más jogalapja;

  ·      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

  ·      adatkezelésre;

  ·      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  ·      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

  ·      kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  ·      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  4.8. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  4.9. Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás): az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  ·      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

  ·      vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

  ·      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

  ·      felhasználásának korlátozását;

  ·      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett

  ·      igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  ·      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

  ·      vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget

  ·      élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  4.10. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  4.11. Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A kezelt személyes adatokról való tájékoztatást, a helyesbítést, a törlést (adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonását), a korlátozást az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak akadályáról – az elutasítás ténybeli és jogi indokainak megjelölésével – értesíti az érintettet a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

  4.12. A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


  5.Jogérvényesítés:

  5.1. Amennyiben panasz merül fel az adatkezeléssel szemben, úgy az úgy az alábbi jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek vannak:

  1. Javasoljuk, hogy a panaszával elsődlegesen az Adatkezelőhöz forduljon, hogy panaszt az Adatkezelő kivizsgálhassa, megfelelően orvosolhassa.
  2. Az Adatkezelő javasolja, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a hatóságnál történő panasz benyújtása előtt közvetlenül az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot, és éljen az alábbi jogokkal.

  5.2. Főszabály szerint mindenki kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

  ·      személyes adataihoz való hozzáférését,

  ·      személyes adatainak helyesbítését,

  ·      személyes adatainak törlését,

  ·      az adott adatkezelés korlátozását,

  ·      személyes adatainak hordozhatóságát,

  ·      továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

  5.3. Az Adatkezelő felett felügyeletet gyakorló hatóságnál panasszal élhet az érintett. A felügyeleti hatóság elérhetősége:

  ·      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  ·      Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

  ·      Postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.

  ·      Telefonszám: +36 (1) 391-1400

  ·      Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Az érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.