Kategóriák
  Termékek

  Közérdekű adatok

  A közérdekű adatok az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt adatszolgáltatás teljesítése


  1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez


  ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  I.     Szervezeti, személyzeti adatok

     1.

  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

  Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve

  2.

  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

  SzMSz

  3.

  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

  A kozfeladatot ellato szerv vezetoinek és az egyes szervezeti egyseg vezetoinek beosztása, elérhetősége

  4.

  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

  Nem releváns

  5.

  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

  Nem releváns

  6.

  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

  Nem releváns

  7.

  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

  Nem releváns

  8.

  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

  Nem releváns

  9.

  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

  Nem releváns

  10.

  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

  Nem releváns

  11

  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

  Magyar Állam képviseletében a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Rövid név: Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt.

  Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. ép.

  Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. ép.

  Telefon: +36-1/201-3271

  Központi elektronikus levélcím: vex@vexhungary.com

  Központi weboldal: www.vexhungary.com


  Fővárosi törvényszék cégbírósága

  Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28

  Postacím: 1363 Budapest, pf:17

  Telefon: 06-1/354-4233

  Telefax: 36-1/311-1216

  Ügyfélfogadás:

  Hétfőtől, Kedd, Csütörtök, Péntekig: 8:15 - 11:00

  Szerda: 8:15-12:30, 13:00-15:30


  II.   Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

     1.

  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

  Alapszabály

  Adatvédelmi szabályzat

  SzMSz

  Jogszabályok

  2.

  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

  Nem releváns

  3.

  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

  Nem releváns

  4.

  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok,

  eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

  Nem releváns

  5.

  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

  Nem releváns

  6.

  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

  Nem releváns

  7.

  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

  Nem releváns

  8.

  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

  Nem releváns

  9.

  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

  Nem releváns

  10.

  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

  Nem releváns

  11.

  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

  Nem releváns

  12.

  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

  Nem releváns

  13.  

  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

  Információs jogokkal foglalkozó személy valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények iránt illetékes szervezeti egység neve és elérhetősége:

  dr. Venyige Bernadett

  Vállalati jogász

  milipol@milipol.hu

  Tájékoztató közérdekű adatok egyedi igénylésének rendjéről

  Adatkezelési tájékoztató természetes személyek részére 

  14.

  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

  Teljesítmény statisztika első negyedév 2024

  Beruházási statisztika első negyedév 2024

  Intrastat 2024 Január

  Intrastat 2024 Február

  Intrastat 2024 Március

  Intrastat 2024 Április

  15.

  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

  Infotv. 71/D§4 (4) bekezdése alapján történő adatszolgáltatás

  16.

  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

  Nem releváns

  17.

  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

  Nem releváns

  18.

  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

  A Milipol Zrt. Által megkötött nettó ötmillió forintot meghaladó szerződések

  19.  

  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével


  Nem releváns

  20.  

  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

  Nem releváns

  21.  

  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

  Nem releváns

  22. *  

  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

  Nem releváns

  23. *  

  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

  Nem releváns

  24. *  

  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

  Nem releváns

  25. *  

  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

  Nem releváns

                  


  III. Gazdálkodási adatok

     l. *  

  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

  Üzleti terv 2024

  Beszámoló 2023

  Kiegészítő melléklet 2023

  2.

  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó adatok 2024

  Archív - létszám és személyi juttatásokra vonatkozó adatok 2023

  3.

  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

  Nem releváns

  4. *  

  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

  MILIPOL Zrt. által megkötött szerződések


  5.

  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  Nem releváns

  6. *  

  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

  Nem releváns

  7.

  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

  Nem releváns

  8.

  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

  Nem releváns

  1.A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben előírt adatszolgáltatás teljesítése


  I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok  1. Hivatalos név (teljes név)

  Milipol Zrt.

  2. Székhely

  1089 Budapest, Elnök u. 1

  3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

  1089 Budapest, Elnök u. 1

  4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

  +36 1 477 0080

  5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás vagy hálózatkijelölő számmal)

  Nem releváns

  6. Központi elektronikus levélcím

  milipol@milipol.hu

  7. A honlap URL-je

  https://milipol.hu/

  8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

  Nem releváns

  9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

  Nem releváns

  10. Az ügyfélfogadás rendje

  Nem releváns
  I.Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

  Szervezeti ábra

  Szervezeti egységek és vezetőik megnevezése  II.Közzétételi egység: A szerv vezetői  1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

  Kopácsi László, Vezérigazgató

  1089 Bp., Elnök u. 1

  +36 1 477 0080

  milipol@milipol.hu

  2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

  Kopácsi László, Vezérigazgató

  1089 Bp., Elnök u. 1

  +36 1 477 0080

  milipol@milipol.hu

  Szervezeti egységek és vezetőik megnevezése


  1.2. A felügyelt költségvetési szervek

  I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv  1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

  Nem releváns

  2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

  Nem releváns

  3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

  Nem releváns


  1.3. Gazdálkodó szervezetek

  I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek  1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

  Nem releváns

  2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

  Nem releváns

  3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

  Nem releváns

  4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

  Nem releváns


  1.4. Közalapítványok

  I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok  1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

  Nem releváns

  2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

  Nem releváns

  3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

  Nem releváns


  1.5. Lapok

  I. Közzétételi egység: Lapok  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

  Nem releváns

  2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

  Nem releváns

  3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

  Nem releváns


  1.6. *  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

  I. *  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

  https://www.vexhungary.com/

  Magyar állam képviseletében a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Rövid név: Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt.

  Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. ép.

  Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. ép.

  Telefon: +36-1/201-3271

  Központi elektronikus levélcím: vex@vexhungary.com

  Központi weboldal: www.vexhungary.com


  Fővárosi törvényszék cégbírósága

  Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28

  Postacím: 1363 Budapest, pf:17

  Telefon: 06-1/354-4233

  Telefax: 36-1/311-1216

  2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

  A felettes szerv nem működtet ügyfélszolgálatot

  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ügyfélszolgálat:

  Hétfőtől, Kedd, Csütörtök, Péntekig: 8:15 - 11:00

  Csütörtök: 8:15-12:30, 13:00-15:30  1.7. Költségvetési szervek  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

  Nem releváns

  2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

  Nem releváns


   2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

  Adatvédelmi szabályzat

  SzMSz

  Jogszabályok

  2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

  Nem releváns

  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

  Nem releváns
  II.Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

  Nem releváns

  2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

  Nem releváns

  3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

  Nem releváns

  4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

  Nem releváns

  5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

  Nem releváns

  6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (posta ók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

  Nem releváns

  7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

  Nem releváns

  8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

  Nem releváns

  9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

  Nem releváns

  10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

  Nem releváns


  III.Közzétételi egység: Közszolgáltatások  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

  Nem releváns

  2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása.

  Nem releváns

  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

  Nem releváns

  4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

  Nem releváns


  IV.Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai  1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

  Nem releváns

  2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

  Nem releváns

  3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

  Nem releváns

  4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

  Nem releváns

  V.Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

  Nem releváns

  2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

  Nem releváns

  3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

  Nem releváns

  4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

  Nem releváns


  VI.Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések  1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

  Nem releváns

  2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

  Nem releváns

  3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

  Nem releváns

  4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

  Nem releváns

  5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

  Nem releváns

  6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

  Nem releváns

  7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

  Nem releváns

  8. A testületi szerv üléseinek napirendje

  Nem releváns

  9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

  Nem releváns


  VII.Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok  1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

  Nem releváns

  2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

  Nem releváns

  3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

  Nem releváns

  4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

  Nem releváns

  5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

  Nem releváns

  6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

  Nem releváns

  7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

  Nem releváns


  VIII.Közzétételi egység: Pályázatok  1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

  Nem releváns


  IX.Közzétételi egység: Hirdetmények  1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

  Nem releváns


  X.Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

  Tájékoztató közérdekű adatok egyedi igénylésének rendjéről

  Adatkezelési tájékoztató természetes személyek részére 

  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

  Milipol Zrt

  1089 Bp., Elnök u. 1

  +36 1 477 080

  Információs jogokkal foglalkozó személy:

  dr. Venyige Bernadett Éva

  Vállalati jogász

  3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

  Milipol Zrt.

  1089 Bp., Elnök u. 1

  +36 1 477 080

  milipol@milipol.hu

  Információs jogokkal foglalkozó személy:

  dr. Venyige Bernadett Éva

  Vállalati jogász

  4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

  Milipol Zrt.

  1089 Bp., Elnök u. 1

  +36 1 477 080

  milipol@milipol.hu

  Információs jogokkal foglalkozó személy:

  dr. Venyige Bernadett Éva

  Vállalati jogász

  5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

  Adatszolgáltatás

  6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

  Nem releváns

  7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

  Nem releváns


  XI.Közzétételi egység: Közzétételi listák  1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

  Közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

  A Milipol Zrt. által megkötött nettó ötmillió forintot meghaladó szerződések

  2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

  Nem releváns


  3.Gazdálkodási adatok

  3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

  I.Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája  1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

  Nem releváns


  II.Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései  1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

  Jelenleg nem releváns


  III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok  1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

  Nem releváns


  IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

  Gazdasági mutatók


  V. Közzétételi egység: Működési statisztika  1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

  Teljesítmény statisztika

  Beruházási statisztika

  Intrastat 2024.Január

  Intrastat 2024.Február

  Intrastat 2024.Március

  Intrastat 2024.Április

  3.2. Költségvetések, beszámolók

  I. Közzétételi egység: Éves költségvetések  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

  2024. évi üzleti terv


  II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók  1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

  Beszámoló 2023

  Kiegészítő melléklet 2023


  III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása  1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

  Nem releváns

  3.3. Költségvetések, beszámolók

  I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

  Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó adatok

  Archív 2023 - Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó adatok

  2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

  Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó adatok

  Archív 2023 - Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó adatok

  3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

  Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó adatok

  Archív 2023 - Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó adatok


  II. Közzétételi egység: Támogatások  1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

  Nem releváns

  2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

  Nem releváns

  3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

  Nem releváns

  4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

  Nem releváns


  III. Közzétételi egység: Szerződések  1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

  Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

  Milipol Zrt. által megkötött szerződések


  IV. Közzétételi egység: Koncessziók  1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  Nem releváns


  V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések  1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

  Nem releváns


  VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

  Nem releváns


  VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés  1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

  Nem releváns